DUYURU

ÇH- KONOR Üyesi olan ve olmayan Sevgili Çamlıhemşinlilerin Dikkatine
Taşmektebimize bugün son derece iştah kabartıcı bir değer kazandıran Derneğimiz, satış söylentilerini, gelişmelerle ilgili çok çeşitli tahmin ve hatta iddiaları ve bu konuda devlet düzeyindeki gelişmeleri çok yakından takip etmektedir. Satışla ilgili yasal düzenlemeler yapılmadan yine çok çeşitli çözüm önerileri de yapılmaktadır.
Aşağıdaki hususları tüm hemşehrilerimizin dikkatine sunarız.
Yönetimimizin iki önceliği vardır:
• Üyelerimizin maddi ve aslında paha biçilemeyecek manevi katkılarıyla ortaya çıkan bu eserin Derneğin elinden çıkmasını engellemek.
• Babalarımızın zamanında olduğu gibi şimdi de köylerimizin ve köylülerimizin çeşitli sorunlarının çözümüne katkı sağlamak ki Taşmektep de zaten salt bu amaçla kurulmuştur.
Bu amaca ters düşen hiçbir gelişmeye izin vermeyiz.
En az yapılışında verdiğimiz kadar ciddi bir mücadeleyi bu konuda da veririz.
Satış haberiyle samimi bir telâşa düşen hemşehrilerimizin çeşitli platformlarda çözüm tartışmalarına girdiklerini görmek memnuniyet vericidir ve yukarda belirtiğimiz amaca hizmet eden her çabayı takdirle karşılarız.
Devletin yasal muhatabı, bizi seçenlerin temsilcisi olarak her türlü resmi gelişmeden üyelerimizi haberdar edeceğiz. Bilindiği üzere devlette, bürokrasinin hesaba katması gereken bir sürü konu, bu konuyla ilgili bir sürü merci vardır.
Saygıyla kamuoyunun bilgisine sunarız.
ÇH- Konor Yönetimi

TÜM HALKIMIZA, ÜYELERİMİZE VE POKUT’LULARA DUYURU-4

 

 POKUT-SU PROJESİ

 

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı boyunca, köyde yapılan toplantılar neticesinde, Pokut-Su projesini yürütme işi  derneğimiz tarafından Makrevis Muhtarı Adem Gülay’a devredilmiştir.

 

Muhtarımız Adem Gülay,  başta Pokut Komisyonu üyesi Üzeyir Biryol olmak üzere, işi bilen diğer köylülerin, azalarının ve uygun gördüğü diğer kişilerin yardımı ile bu işi yürütme görevini üstlenmiştir.

 

Köylünün talebi üzerine yapılan bu görev devri neticesinde muhtara, derneğimizce  hazırlatılan “temiz su dağıtım hattı projesi” teslim edilmiştir.

 

Proje doğrultusunda biri kısa ,iki dallı , diğeri uzun, toplam  iki ana hattı olan, yaklaşık minimum metrajı 1700 metre,  uygun adette yangın vanaları, boşaltma vanaları  ve rögar kapakları olan, 10 Atü lük 63 lük kaliteli boruları ve TSE standartlı bağlantı elemanlarına haiz, kazı derinliği  80. Cm lik proje  doğrultusunda  yeni tekliflerin alınması ve fonların sağlanması sürecinin takip ve koordinasyonu  muhtarlık nezdinde yürütülecektir.

 

SAYGI İLE TÜM HALKIMIZA, ÜYELERİMİZE VE POKUT’LULARA DUYURURUZ.

 

ÇH KONOR YÖNETİMİ    

 

 

 

     

 

 

 TÜM ÜYELERİMİZE VE POKUT’LULARA DUYURU-1

POKUT-SU PROJESİ

 

Sevgili Üyemiz                                                                        25.12.2016

2015 yazında, Pokut yaylamızın problemlerini görüşmek üzere, TaşMektep Otel’de bir dizi toplantı yapıldı. Halkın yoğun katılım gösterdiği bir toplantıda, sorunlarımızın tanımı ve çözümü iiçin gayret sarfetmek üzere bir komisyon kuruldu. Bu komisyon, tamamen “gönüllülük” esasına göre oluşturuldu. 15 kişiden oluşan komisyonun çalışma süresinin, dernek yönetiminin yenilenme dönemi ile sınırlı kalmak üzere en fazla 2 yıl olacağı, üyelerinin, seçilmiş muhtarlar dışında, dernek üyesi olmasının zorunlu olduğu karara bağlandı. 2016 yılında hizmet verecek üyelerin isimleri aşağıda gösterilmiştir.Komisyonun doğal başkanının dernek başkanı olması, yerelde ise başkanın bulunmadıği durumlarda komisyonun en yaşlı kişisi olması karara bağlandı Yapılan toplantılarda, yayla yaşamı ile ilgili barış ve huzuru bozan temel problemler teker teker tespit edilerek, bir yol haritası belirlendi

Öncelikle ;

2016 yazının bir milad olması ve bu tarihten önceki çatışma ve problemleri yeniden yeniden deşmek yerine bu tarihten sonra bir uzlaşı sağlanarak ilerlenmesi

Yeni yerleşim yerlerinin ancak ocaklık alanlarına yapılabileceği ,

Şekil, alan büyüklüğü ve inşaat malzemesi olarak mevcut düzene uyum

Gorüntü, gürültü, çevre kirliliğinin durdurulması,

Taş-ahşap dışında malzeme kullanılmaması,

Ortak alanların kullanım şeklinin bazı kurallar çerçevesinde olması

Herhalukâda yaylamızı gelecek nesillere koruyarak devredebilmemiz için, eskiden olduğu gibi bugün de saygı, sevgi, ve uzlaşma ile taleplerin karşılanması

oy birliğiyle ana amaçlar olarak tespit edildi. 2016 yazında çözümlenmesi hedeflenen problemler olarak, su, konusu birinci sırada yer aldı. Bu konunun yanısıra, özel kullanıma tahsis edilmiş teleferiklerin kaldırılması, bostanların geleneksel düzende ve belirli kurallar çerçevesinde oluşturulması ve teşvik edilmesi görüşüldü.

Su konusu, hanelere ait   temiz ve pis su dağıtım hatlarının döşenmesi, atıkların uygun şekilde tahliyesi olarak tüm detaylarıyla değerlendirildi. Su işine ayrıntılı olarak girecek üç kişilik bir alt komisyon kuruldu. Temiz su dağıtım şebekesi yetkili merciler üzerinden projelendirildi. Pis su işi henüz projelendirilmedi. Referanslı bir müteahhit çağrılarak kazı işi ,boru ve sair tüm malzemeler dahil teklif alındı. Başka teklifler alınmaya devam edecek ve kanalizasyon sorunu ,kullanım suyu projesi ile birlikte ele alınacak. Tüm bu keşiflerin tamamlanması ve inşaat için düğmeye basılması iklimin uygun hale gelmesiyle başlayacak.

Şu aşamada, herkesin yararına olacağına inandığımız çözümleri hayata geçirebilmemiz için hanelerden bağış almamız gerekiyor. Söz konusu bağış miktarını hane başına 1500.-TL olarak öngördük.

Bu bağış peşin ya da azami 4 taksitte yapılabilir.

Dernek merkezimiz Ankarada Garanti Bankası Çankaya Şubesinde Pokut-Su adı altında oluşturulan hesap Nosu:

181-6293558 ……………………………….Garantiden garantiye

TR65 0006 2000 1810 0006 293558 …….Diğer Bankalardan garantiye

Yukardaki bilgileri ve kar-kış geçtikten sonra yapılması planlanan Kon-or Gecesine şimdiden davetimizi saygı ve sevgilerimizle sunarız.

ÇH Konor Yönetimi

Pokut Yayla Heyeti Gönüllüleri

1-Yunus Demirci-Dernek Başkanı

2-Adem Gülay-Konaklar Muhtarı

3-Ekrem Demirci-Ortan Muhtarı

4-Akif Hacaloğlu

5-Musa Gülay

6-Ömer Akçam

7-Levent Biryol

8-Deniz Demirci

9-Fatih Tarakçı

10-Serkan Akay

11-Süreyya Yücel

12-Nihat Ataman

13-Hayrettin Okumuş

14-Üzeyir Biryol

15-Demet Akay

 

 

 TÜM ÜYELERİMİZE VE POKUT’LULARA DUYURU-2

 

Her türlü faaliyeti yasal denetim ve kanun hükümleri kapsamında olan 53 yıllık, 200 ÜYELİ derneğimiz “Tüzüğü” ile belirlenmiş olduğu gibi, Makrevis ve Ortan köylülerinin toplumsal ve ekonomik yararına olan her türlü faaliyeti çatısı altında oluşturduğu komisyonlarla yürütme hakkına sahiptir. Hepimizin gördüğü ve bildiği gibi\r\n • Pokut yaylamızda turizm amaçlı ev pansiyonculuğu, otel girişimleri hızla artmaktadır.\r\n • Yaylanin bizatihi kendisi yerli ve yabancı doğa meraklısının gezi hedefidir, \r\n • Öte yandan bir çok Pokut’lu da evini geleneksel biçimde kullanmayı sürdürmek istemektedir \r\n • Yukarıda tariflenen her bir durum yanı sıra hayvancılığın da sürmesi söz konusudur

 

Derneğimiz bu saptamaları göz önüne alarak daha once Ankara’da yaptığı toplantıya ilaveten 30.08.2015 tarihinde köyde bir toplantı çağrısı yapmıştır. Toplantıya üye olan ve olmayan 33 kişi katılmıştır. Pokut’ta yaşanabilen farklı büyüklük ve standartlarda 56 hane, ocaklık ya da harap halde 20 hane mevcuttur. Bu toplantıda Pokut’la ilgili sorunlara çözüm üretmek için bir komisyon kurulmasına karar verilmiş ve bu komisyonda gönüllü olarak görev almak isteyenler el kaldırarak isteklerini beyan etmişlerdir. Oluşturulan 15 kişilik komisyonun 10 kişisi fiilen tüm yıl alanda yaşamakta, kalan 5 kişinin de kendine ya da ailesine ait hanesi bulunmaktadır. Genç, yaşlı, kadın, erkek, her kesimin temsilcisi komisyonda yer almıştır. Ayrıca hali hazırda yaylada turizm işletmeciliği yapan biri muhtar iki kişi de bu konuda farklı ihtiyaçları olan ticari kesimden görüşün yansıyabilmesini sağlamıştır. Komisyon yaptığı müteakip çalışmalardan bir rapor ve öneri hazırlamış ve bunu Pokut’lulara duyurmaya başlamıştır.\r\n Bilindiği üzere Makrevis ‘in sayısal hane çokluğunun olduğu Pokut yaylası, Ortan ve Pogina köylerince müştereken kullanılmaktadır. Resmi kurumlar su ile ilgili yazışmalarda, yerinde yapılan resmi işlemlerde Ortan ve Makrevis muhtarlarını müştereken, yani her iki muhtarı da muhatap kabul ederek sürdürmüştür.\r\n Devletin, “su dağıtım projesinin” depolardan sonra hanelere ulaşması kısmını üstlenmediği herkesin malumu olan bir konudur. Derneğin kimlerden hangi yasal zeminde ne tür bağış alacağı hususunda yeterli deneyimi mevcuttur. Kaldı ki, muhtarların bizzat kendileri de yardım toplama konusunda isteksizdir. \r\n Derneğimizin yegane amacı gelişmeleri daha sonra çok can sıkıcı, hatta can yakıcı olaylara sebebiyet vermeden kontrol altına alıp doğru bir yön vermektir

 

Dernek, Pokut yaylamızı düzenli ve huzurlu bir yerleşke halinde muhafaza etmek için, çoğunluğun ihtiyaçlarını “a dan z” ye tespit etmek, tartışmak ve bir sonuca varmak için toplantılar düzenlemeye devam edecektir. Hiç bir karar enine boyuna incelenmeden, taraf olanların görüşü alınmadan uygulamaya konulmayacaktır. Bu uğurda, komisyon üyeleri bizzat kendi kişisel çıkarlarına aykırı gelse de, ortak kararlara saygı gösterecekleri hususunda ilke kararı almıştır. Yaylamız üst mahallesindeki “duvar” mevzusu da toplantı gündemine alınmış, en kenarda olan hane de dikkate alınmak ve içerde kalmak üzere, meskun mahal ile dışardan gelecek gezicilerin arasında bir engel konulması, her yere uluorta girilmemesi, engelin şekli ve zamanı konusundaki “ karar “uygulamaya geçemeden yirmi dört saat içinde bir duvarın örüldüğü görülmüştür. Komisyon, ortak nihai karar dışında münferit girişimler neticesi yaptırılmış duvar meselesini bir dahaki sezon, insanların olmadığı değil, olduğu zamanda ihtiyaçlara göre yeniden değerlendirmek üzere gözlemlemeye karar vermiştir.\r\n Kararlarda doğrudan hedef alınan insanlar değil, konulardır. Bu konular çoğunluğu ilgilendiren ve çözüm önerileri çoğunluk görüşü alınarak verilen hususlardır.

 

Sevgili hemşehrilerimiz ve üyelerimiz, bu açıklamalar bu konuda çok mesnetsiz iddialar ve Çamlıhemşin’imizi en iyi şekilde geleceğe taşımak konusundaki çalışmalara gölge düşüren bir yazıya karşı sizi bir kere daha bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. Kaldı ki çalışmalar ve görüşmeler şeffaf ve kişisel çıkarlar söz konusu olmadan devam etmektedir. \r\n Saygılarımızla

 

ÇH Konor Yönetimi

 

 

     TÜM ÜYELERİMİZE VE POKUT’LULARA DUYURU-3

 

Her türlü faaliyetini yasal denetim ve kanun hükümleri kapsamında  uygulamakta olan  Derneğimiz  POKUT-SU Projesini Dernek tüzüğümüzün  6. maddesi gereğince çalışmalarını planlamış ve uygulama hazırlıklarına başlamıştır.

 

Dernekler masası ve Yasalar  nezdinde kabul edilmiş ve onaylanmış ilgili Tüzük maddesi aşağıdadır.

 

“Madde 6- Mahalle köy ve yaylalarımızda her türlü çevre kirliliğini engelleyen, mevcut yerleşim alanlarının tarihi ve kültürel dokusunu tahrip etmeden, çağdaş ihtiyaçlara cevap verebilecek küçük ölçekli yatırımları bir disiplin altında teşvik eden her türlü girişim için öncülük yapmak, yerleşim planlarını yaptırmak, takip etmek ve bu doğrultuda dernekler, vakıflar, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, muhtarlıklar, sanayi ve ticaret odaları, medya temsilcileri, uzman kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, danışmanlık almak, araştırmalar yapmak, hukuki zeminlerin oluşmasına yardımcı olmak ve projeler üretmek,”

 

ÇH Konor Yönetimi