ÇH KON-OR Dernek Tüzüğü

Çamlıhemşin Konaklar Mahallesi ve Ortan Köyü Dayanışma ve Kalkınma Derneği

Dernek Kodu:06/004/075

Bölüm I

Genel Esaslar

Madde 1- Derneğin Adı:

\r\n

Çamlıhemşin Konaklar Mahallesi ve Ortan Köyü Dayanışma ve Kalkınma Derneği’dir.

Derneğin kısa adı ÇH Kon-Or’dur.

Madde 2-Derneğin merkezi Ankara’dır.

Madde 3- Derneğin Şubesi yoktur

Madde 4- Derneğin Amacı:

Ankara merkezi ve diğer il ve ilçelerde oturan Çamlıhemşin Konaklar Mahallesi ve Ortan köyü üyelerinin bir araya gelerek dayanışma ve kalkınmalarını sağlamaktır. Üyelerimizin ve yöremizin sosyal, ekonomik, zirai, ve kültürel hizmetler yapılarak, sosyal tesis kurarak gelişmesini sağlamak, Atatürk ilke ve prensiplerine sadık kalarak ve 5253 sayılı dernekler kanununa uygun olarak faaliyet göstermek, mahallemizin ve civar köylerin çevre sorunları ve kültürel mirasımızla ilgili duyarlılığın artırılması ve çevre bilincinin yerleştirilmesine çalışmak, dernek mensupları, mahalle ve köy sakinleri arasında gerekli yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak temel amacımızdır..

Madde 5- Derneğin Faaliyetleri

1- Üye kayıt etmek ve özellikle mahallemiz kökenli genç kuşakları üyeliğe kazanarak kültürel kimliğimizi tanımaları, korumaları ve devam ettirmeleri yolunda çaba sarf etmek,

2- Dergi, kaset, video, disk, disket, bülten, broşür, kitap ve benzeri yayınlar şeklinde kültürel hizmetlerde bulunmak, bilgi yarışmaları, halk bilimsel araştırmalar, anketler yapmak ve yaptırmak, ödüller vermek, eğitsel halk eğitim kursları düzenlemek,

3- Geziler, piknikler, eğlence geceleri, balolar, kermes, sergi, sinema, tiyatro, konser, konferans, eşya piyangosu ve benzeri gelir sağlayıcı sosyal etkinliklerde bulunmak, birlik beraberliği, hemşehrilik motivasyonunu sağlamak , dernek amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere dernek merkezinde, hemşehrilerimizin ve mahalle ve köy sakinlerinin bulunduğu il, ilçe ve köylerde çalışma kolları, komisyonlar oluşturmak

4- Mahalle, köy ve yaylalarımızda, okul, köprü, cami, yol, su ve elektrik gibi alt yapı hizmetleri yapım ve gelişimi ile ilgili faaliyetlerde bulunmak ve bunların yapımında devlete yardımcı olmak

5- Mahallemizin bulunduğu yörede üyeler arasındaki ilişkileri ve dayanışmayı geliştirmek üzere konaklama ve dinlenme amaçlı kültür-konuk evi, köy konağı, lokal, huzurevi, internet odası, kitaplık, çok amaçlı aktivite salonu, müze ve benzeri toplumsal hizmetler sunan sosyal tesis edinmek için iktisadi işletme kurmak ve bu amacı gerçekleştirmek için taşınmaz mal edinmek , kiralamak

6- Mahalle köy ve yaylalarımızda her türlü çevre kirliliğini engelleyen, mevcut yerleşim alanlarının tarihi ve kültürel dokusunu tahrip etmeden, çağdaş ihtiyaçlara cevap verebilecek küçük ölçekli yatırımları bir disiplin altında teşvik eden her türlü girişim için öncülük yapmak, yerleşim planlarını yaptırmak, takip etmek ve bu doğrultuda dernekler, vakıflar, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, muhtarlıklar, sanayi ve ticaret odaları, medya temsilcileri, uzman kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, danışmanlık almak, araştırmalar yapmak, hukuki zeminlerin oluşmasına yardımcı olmak ve projeler üretmek,

7- Derneğin faaliyet alanına aldığı tüm hizmetleri gerçekleştirmek için gerekli her türlü gelir getirici faaliyet sonucu oluşan gelirleri, üyelerin aidat ve bağışını, üye olmayanların bağışını ve her türlü ayni yardımı ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde usulüne uygun, adil, objektif ve kurumsal kriterler çerçevesinde toplamak, değerlendirmek ve derneğin parasal gücüne zaafiyet getirmeden yeniden hizmete dönüştürmek

8- Üyelerin günlük yaşamları ile ilgili ihtiyaç duyacakları kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak üzere 5253 sayılı Dernekler Kanunu ilgili Yönetmelikleri çerçevesinde sandık kurmak

9- Kanuni izinler dahilinde içkili ve içkisiz lokal açmak, derneğin açacağı lokalde her çeşit meşrubatı bulundurup, okuma köşesi oluşturarak üyelerin kültürel açıdan gelişmelerini sağlamak.

10- Dernek adına kanuni izinler dahilinde dernek için gerekli taşınmaz malları almak, satmak,devretmek, kiralamak

Bölüm II

ÜYELİKLER

Madde 6 – Derneğin Üyeleri

1- Asil Üyeler

2- Onursal (Fahri) Üyelerden oluşur.

Madde 7 – Kurucu Üyeler

1. İsmail Akay TC. Memur Ragıp Tüzün cad. No:338 Ankara Memur

2. Yunus Şişman TC. Ataç Sok. 63/8 Ankara Esnaf

3. Halil Şişman TC. Çiğiltepe sok. 572 Ankara Esnaf

4. Abdullah Yücel TC. Necatibey Cad. No10 Ankara Esnaf

5. Bülent Tarakçı TC. Azak Sok. 8/1 Ankara Esnaf

6. İrfan Tarakçı TC. Necatibey Cad. 34/D Ankara Esnaf

7. Mehmet Kutlu TC. Başçavuş Sok. 9/1 Ankara Esnaf

8. Bekir Kutlu TC. Azak Sok. 971 Ankara Esnaf

9. Oğuz Tarakçı TC. Atatürk Bulvarı 115/A Ankara Esnaf

10. Doğan Kutlu TC. Ataç Sok. 47/7 Ankara Garson

11. Nazım Sönmez TC. Kirazlı Sok. 672 Ankara Garson

12. Ali Altaş TC. Kökner Sok. 6 Ankara Garson

13. Mithat Akay TC. Tunalıhilmi Cad.76/3 Ankara Garson

14. Hüseyin Altaş TC. Karanfil sok. 28/1 Ankara Esnaf

Madde 8- Asil Üyeler

Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine, yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Genel Kurulda seçme ve seçilme hakkına sahiptirler. Asil üyelik, kişilerin yönetim kuruluna yazılı müracaatı üzerine, yönetim kurulunca üyelik için karar alınması ile gerçekleşir.

Madde 9- Fahri Üyeler

Derneğe çeşitli faydaları dokunan kişilere Dernek Yönetim Kurulu uygun gördüğü taktirde fahri üyelik verir. Fahri Üyeler istediği zaman aidat veren ancak seçme ve seçilme hakkı olmayan üyelerdir.

Fahri Üyeler, Dernek Yönetim kurulunun yazılı talebi halinde genel veya özel bir konuda ayrı, ayrı görüş verebilir ve/veya danışmanlık raporu hazırlayabilir. Onursal Üye ( Fahri Üye), ayrıca, Dernek Yönetim Kurulunun yazılı talebi halinde, dernek üyelerinden herhangi biri ya da birkaçının dernek Tüzüğünün amaç ve faaliyetlerinde belirtilen, birlik, beraberlik ve işbirliğine aykırı, derneğin huzur, sükun ve çalışma düzenini bozucu, bölücü ve asılsız haberlerle dernek yöneticilerini küçük düşürücü, saygınlık ve güven duygusunu sarsıcı nitelikte tutum ve eylem sergilemesi halinde, uygulanacak yaptırım veya tam aksi ödüllendirilmesi gereken hallerde ödüllendirme şekli hakkında, Yönetim Kuruluna görüş verir ve/veya danışmanlık raporu oluşturur.

Onursal Üyenin disiplin,ödüllendirme veya özel konularda görüş vermesi, görüş vermeyi kabul etmesi ile mümkün olup, zorunluluğu yoktur.

Madde 10- Üye Olma Şartları

Rize İli-Çamlıhemşin İlçesi, Konaklar Mahallesi, Ortan ve Boğaziçi köyünde doğmuş veya nesep ve/veya hısımlık bağı ile bu beldelerle ilişkili , fiil ehliyetine sahip olan ve derneğin amaçlarını benimseyen, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanununda belirtilen gerçek veya tüzel kişiler , bu maddelerde belirtilen sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile derneğe üyelik başvurusu yapabilir.

Madde 11- Üyeliğe Kabul

İki adet fotoğrafla, üye kayıt formunu dolduran kişi, Yönetim Kuruluna üyelik başvurusunda bulunur. Yönetim Kurulu, başvuru tarihinden itibaren en çok 30 gün içinde başvuruyu kabul veya reddeder ve karar başvuru sahibine bildirilir.

Derneğe asil üyelik, yukarıdaki prosedürler tamamlandıktan sonra, Yönetim Kurulunun başvuru sahibini üyeliğe kabulü ile gerçekleşir.

Kayıt ve aidat toplama işlemleri Dernekler Kanunu usül ve hükümlerine göre yapılır.

Madde 12- Üyelik Aidatı

Yıllık üyelik aidatı 60.- TL.dır.

Aidatlar peşin alınır. 5253 sayılı yasa hükümlerine uygun olmayanlar üye olamazlar.

Genel Kurulca belirlenmiş bir seferlik alınacak Dernek Giriş Aidatı, üyelik başvurusu yapılan yıl için uygulanan yılllık aidatın beş katıdır.

25 yaşının altındaki üye adayları ve 30.06.2015 tarihine kadar yapılan üyelik başvuruları derneğe giriş aidatından muaftır.

Madde 13- Üye Hakkı

1-Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz.Her üye dilediği anda Dernek Yönetimine yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle Dernek üyeliğinden ayrılmış sayılır. Ancak, ayrılan üyenin mali sorumluluğu,yasal nedenlerle ayrılanların yasal nedeninin

oluşum tarihinde, diğerlerinin ise ayrılma dileğinin yapıldığı çalışma döneminin sonunda biter ve kendilerinden ilişkili bulundukları çalışma döneminin tüm aidatları alınır.

2- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.Üyeler arasında ayrıcalık yapılamaz.

3- Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır ve üye oyunu bizzat kullanmak

zorundadır.

4-Üye olma hakkı Yönetim Kurulunca sona erdirilmiş ve bu durum kendisine tebliğ edilmiş üyenin itiraz hakkı vardır. İtiraz edilmesi halinde itirazı kesin karara bağlayacak olan Genel Kurul kararına kadar, İlgilinin üyelikten kaynaklanan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

Madde 14- Üyeliğin Sona ermesi

1-Dernek Tüzüğünün Madde 10, 11, 12, 13/4 hükümleri çerçevesinde şartları yerine getirmeyenlerin üyelikleri yönetim kurullarınca silinir.

2- Genel Kurul kararı ile öngörülen şartları yerine getiren üye yeniden üye olma şansına sahiptir.

3- Üyelik ödentisini iki yıl üst üste ödemeyen üyeler ihtar ve ihbara rağmen 30 gün içinde ödeme yapmazlarsa üyelikten çıkarılır.

Bölüm III

DERNEK ORGANLARI

Madde 15- Derneğin Organları

1- Genel Kurul

2- Yönetim Kurulu

3- Denetleme Kurulu

Madde 16- Dernek başka organlar da kurabilir. Ancak zorunlu organların

görev ve sorumluluklarını devralamaz.

Genel Kurul

Madde 17- Genel Kurul Toplantıları

1Genel Kurul iki senede bir Aralık ayı içinde olağan toplantısını yapmak zorundadır.

2- Yönetim veya Denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetleme Kurulunun veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Genel Kurul Karar Yeter Sayısı, genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasıdır.Ancak tüzük değişikliği ile derneğin dağıtılmasına ilişkin kararlarda katılan üyelerin 2/3 ünün oyu alınır

A.Çağrı Usulü:

Genel Kurul , Yönetim Kurulunca kendi yükümlülüğü altında bir yöntemle makul bir süre önceden üyelere haber verilerek toplantıya çağrılır. Bu amaçla yapılacak toplantının günü, saati, yeri ve gündemi üyelere bildirilir.

Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

B.Toplantı Yeri :

Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunun uygun göreceği başka bir yerde yapılır.

C. Toplantı Yeter Sayısı:

Genel Kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulu üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz

D. Toplantının Yapılış usulü:

Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Çoğunluk sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Genel Kurul toplantısının açılışından sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, yeteri kadar başkan yardımcısı ile katip seçilir.

Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yeni yönetim kuruluna verilir.

E. Toplantıda görüşülecek konular:

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur

Madde 18- Genel Kurulun görev ve yetkileri

1-Dernek Organlarının seçilmesi

2-Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi

3-Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi

4-Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek ibra edilmesi

5- Dernek için gerekli taşınmaz malların kiralanması, satın alınması, veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

6- Dernek Tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevler ile yönetim Kurulunca gösterilen sair tekliflerin incelenip, karara bağlanması

7- Dernek şubeleri açılışının kararlaştırılması

8- Uluslararası dernek ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmaya, nakti ve ayni yardım almaya, bu kuruluşlara katılmaya ya da ayrılmaya karar verilmesi

9- Derneğin feshedilmesi

10-Derneğin borçlanma usulü hakkında Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması

Yönetim Kurulu

Madde 19- Yönetim Kurulu Teşkili ve Görevleri

1- Yönetim Kurulu sekiz asil ve sekiz yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir.Seçim gizli oy ve açık sayımla yapılır. Asil üyelerde boşalma olduğunda yedek üyelerin göreve çağrılması görev gereğidir.

2- Genel Kurul seçimi sonucu, seçimi izleyen yedi gün içinde yeni yönetim kurulu ilk toplantısını yaparak kendi aralarında görev taksimi yapar.

Görev taksiminde,

a-Başkan b- İki Başkan Yardımcısı c- Genel Sekreter d- Sayman e- Üç asil üye olarak kendilerini görevlendirir ve bunu karar defterine işlerler.

3- Genel Kurulu izleyen otuz gün içinde 5253 sayılı yasa 23. Madde uyarınca gerekli bilgi ve belgeler ilgili Mülki İdare Amirliğine verilir.

4- Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir.

1- Derneği temsil etmek veya bu konuda kendi üyelerinden bir ya da birkaçına yetki vermek

2- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak

3- Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek

4- Dernek Tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işlemleri yapmak, dernek amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve yetkileri kullanmak

5 – Kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek

6- Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve faaliyetlerini açıklayan rapor düzenleyerek denetim kuruluna sunmak

7- Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek

8-Dernek Genel kurulundan aldığı yetkiyle dernek adına borç almak

Madde 20- Denetleme Kurulu Teşkili ve Görevleri

1.Denetleme Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir ve bu kurul Dernekler Kanunu ve Dernek Tüzüğüne göre derneğin iç denetimini gerçekleştirir ve denetlerler.

2- Kendi aralarından bir başkan seçerler ve bir yılı geçmeyen aralıklarla derneğin bütün

hesap ve kayıtlarını ,mali durumunu incelerler.

3- Asil üyelerin boşalması halinde yedek üyeler göreve çağrılır.

4- Hazırladığı raporları yönetim kuruluna ve toplanıldığında genel kurula sunar

5- Derneğin her türlü faaliyetlerinden sorumlu olup, gerektiğinde yönetim kurulunu olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi vardır.

6- Genel kurula karşı sorumludurlar

7- Kararlarını oy çokluğu ile alırlar.

Madde 21- Yönetim Kurulu Karar Alma Şekli

1- Yönetim Kurulu toplantıları en az ayda bir yapılır.

2- Kararlar oy çokluğu ile alınır.

3- Yönetim Kurulu toplantı günleri üyelerin tasvipleri ile acil zamanlarda değişebilir.

4- Kararlarda eşitlik bozulmadığı zaman başkanın kabul ettiği taraf oy çoğunluğunu almış sayılır.

5- Mazeretsiz olarak Yönetim Kurulu toplantılarına üst üste üç defa ya da yılda toplam altı toplantıya katılmayan üye çekilmiş sayılır ve yerine yedek üyelerden çağrılır.

Bölüm IV

TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ

Madde 22Genel Kurul Kararı ile fesih

Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır

Madde 23- Kendiliğinden dağılmış sayılma

Dernek, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 87. Maddesi çerçevesinde kendiliğinden sona erer.

Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır.

Madde 24- Mahkeme Kararı ile sona erme

Derneğin mahkeme kararı ile sona ermesi, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 89. Maddesi çerçevesinde yürütülür.

Madde 25-Derneğin Feshi halinde mal varlığının tasfiye şekli

Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetim kurulları üye sayısı toplamının iki katından az olmamak şartı ile fesih kararı görüşülebilir. Fesih kararı, toplantıya katılan üyelerin 2/3’nün oyu ile alınır.

Derneğin feshi, yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Fesih kararı ile birlikte derneğin mal varlığını tasfiye şekli, genel kurulun kararına bırakılır. Tasfiye ve intikal

mahallin en büyük mülki amirliğinin emirleri doğrultusunda yapılır.

Bu konuda 5253 Sayılı Dernekler Kanununun 15.Maddesi hükümleri yürütülür.

Bölüm V

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 26- Derneğin Gelirleri

1- Üye Aidatı

2.Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, geceleri, sinema, tiyatro, konser, gezi, piknik, kurs, konferans ve benzer sosyal etkinliklerden elde edilen gelirler

3- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler

4- Sair bağışlar ve yardımlar

5- Madde 27 kapsamında yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine göre toplanacak bağış ve yardımlar

6-Faiz ve fon gelirleri

7-Sosyal Tesislerden elde edilen gelirler

Madde 27- Yapılacak Yardımın Şartları

1- Dernek siyasi partilerden, işçi veya işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım kabul eder.

2- 5253 sayılı dernekler kanununun öngördüğü yasaklara haiz kişilere yardım edemez.

Madde 28- Defter ve Kayıtlar

Dernek, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve/veya 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen ilk defa 31.03.2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeliğinin son olarak 23.01.2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişikliklere ilişkin hükümlerden 31 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren yeni değişikliklere göre;Yönetmeliğin 31. Maddesi uyarınca zorunlu defterlerden Defter-i Kebir,Üye Kayıt Defteri, Karar Defteri, Evrak kayıt Defterini tutacak, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa uygun olarak ve yine yönetmeliğin değişen 38.Maddesi uyarınca gelirleri banka dekontu, giderleri ise fatura, perakende satış fişi,serbest meslek makbuzu,gider pusulası gibi harcama belgeleri ile belgeleyerek usülünce kayıt altına alacaktır. Aynı şekilde Yönetmeliğin değişen Madde 46 uyarınca Dernek Yönetim kurulu asil üyelerinin, adlarına yetki belgesi düzenlenmeden Dernek adına gelir tahsil etme yetkisi kullanılacaktır.

Madde 29- Borçlanma Usulü

Dernek Yönetim Kurulu, dernek Genel Kurulundan aldığı yetkiyle borçlanır.

Madde 30- Derneğin Giderleri

1- Amacına uygun faaliyetlerden dolayı yapacağı harcamalar.

2- Nakit yardımlar.

Derneğin bütün harcamaları yönetim kurulu kararı ile ve mevzuat usul ve hükümlerine

uygun belgeler karşılığı yapılır. İvedi durumlarda önceden yetki belgeli yönetim kurulu

üyeleri tarafından çift imza ile yapılan harcamaların ilk yönetim kurulu toplantısında

onanması esastır. Derneğin  arası milli bankalarda dernek adına açılan hesaplarda saklanır.

Madde 31- Taşınmaz Mal Edinme

Dernekler genel kurullarının yetki vermesi üzerine yönetim kurulu karayla kendileri için

gerekli olan ikametgahı ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olan taşınmaz malı satın alarak

sahip olabilir, kiralayabilir veya taşınmaz mallarını satabilirler, kiraya verebilirler.

Dernekçe satın alınan veya bağış ve vasiyet yoluyla derneğe intikal eden taşınmaz malların

dernek adına tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesi

zorunludur.

Bu konuda, 5253 sayılı kanunun 22. maddesi uygulanır

Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün 09/03/2015 tarihli onaylı Dernek Tüzüğü

WP_20160214_006 WP_20160214_007 WP_20160214_008 WP_20160214_009 WP_20160214_010 WP_20160214_011 WP_20160214_012 WP_20160214_013